GIFT CARD

  REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH B&R SNICKERS WORKWEAR

 • 1.DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

 

 1. WYDAWCA- K2STORAGE SYSTEMS z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ołtaszyńska 71a,  Wrocław 53-034, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536839, NIP 897-179-54-08, REGON 022305923;

 

 1. SKLEP STACJONARNY B&R SNICKERS WORKWEAR ORAZ SKLEP INTERNETOWY www.brsnickersworkwear.pl – znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w którym Wydawca prowadzi sprzedaż odzieży ochronnej, akcesoriów oraz narzędzi;

 

 

 1. KARTA PODARUNKOWA B&R SNICKERS WORKWEAR  w formie materialnej– karta stanowiąca odpowiednik bonu towarowego – wydana na okaziciela uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Sklepie stacjonarnym oraz w Sklepie internetowym na www.brsnickersworkwear.pl. Karty podarunkowe B&R SNICKERS WORKWEAR dostępne są w nominałach: 100 PLN ; 300 PLN oraz w wersji VIP 500 PLN;

 

 1. NABYWCA – osoba, która dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową B&R SNICKERS WORKWEAR o odpowiedniej wartości;

 

 1. UŻYTKOWNIK – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej B&R SNICKERS WORKWEAR, który przedstawia ją do realizacji poprzez podanie numeru seryjnego;

 

 1. TOWARY – rzeczy oferowane do sprzedaży w sklepie B&R SNICKERS WORKWEAR i na www.brsnickersworkwear.pl;

 

 1. REGULAMIN – niniejszym regulamin określający zasady i warunki nabywania oraz realizacji Kart Podarunkowych B&R SNICKERS WORKWEAR w sklepie stacjonarnym B&R SNICKERS WORKWEAR i na www.brsnickersworkwear.pl

 

 • 2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej B&R SNICKERS WORKWEAR oraz do realizacji w Sklepie internetowym www.brsnickersworkwear.pl oraz w Sklepie stacjonarnym B&R SNICKERS WORKWEAR . Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej B&R SNICKERS WORKWEAR Nabywcy może być dokonane w sklepie stacjonarnym B&R SNICKERS WORKWEAR bądź poprzez Kuriera

 

 1. W przypadku zakupu Karty podarunkowej za pośrednictwem strony internetowej www.brsnickersworkwear.pl, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w sytuacjach od niego niezależnych a w szczególności:
 2. - nieotrzymania lub opóźnienia w otrzymaniu Karty z winy Kuriera;
 3. - nieprawidłowych lub niedokładnie podanych danych adresata Karty Podarunkowej przedłożonych przez Nabywcę;

 

 1. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie odpowiadającej wartości Kart Podarunkowej oraz do realizacji Karty Podarunkowej B&R SNICKERS WORKWEAR w sklepie stacjonarnym B&R SNICKERS WORKWEAR oraz w sklepie internetowym na www.brsnickersworkwear.pl, w okresie ważności Karty Podarunkowej B&R SNICKERS WORKWEAR;

 

 1. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z § 2. powyżej przechodzą w całości na własność  Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej B&R SNICKERS WORKWEAR;

 

 1. Karta Podarunkowa B&R SNICKERS WORKWEAR zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano nabycia i wydania Karty Podarunkowej B&R SNICKERS WORKWEAR. Okres ważności kary upominkowej nie może zostać przedłużony;

 

 1. Wydanie Karty Podarunkowej B&R SNICKERS WORKWEAR Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydania Karty Podarunkowej B&R SNICKERS WORKWEAR , ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT;

 

 1. Karta Podarunkowa B&R SNICKERS WORKWEAR nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części;

 

 

 1. Karta Podarunkowa B&R SNICKERS WORKWEAR  nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą;

 

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe B&R SNICKERS WORKWEAR, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich wydaniu Nabywcy;

 

 1. Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej B&R SNICKERS WORKWEAR po jej wydaniu Nabywcy;

 

 1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa B&R SNICKERS WORKWEAR:
 2. – realizowana jest od 3 do 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia i potwierdzenia dostępności towaru na magazynie zewnętrznym;
 3. - może być zrealizowana w sklepie stacjonarnym przy ul. Ołtaszyńskiej 71a, 53-034 Wrocław i w sklepie internetowym na www.brsnickersworkwear.pl;
 4. - nie podlega wymianie na środki pieniężne;
 5. - posiada termin ważności 12 miesięcy, po którym po którym nie może być zrealizowana;
 6. - może być zrealizowana przez każdego jej posiadacza po podaniu numeru seryjnego.

 

 • 3. ZASADY REALIZACJI KART PODARUNKOWYCH B&R SNICKERS WORKWEAR
 1. Karta Podarunkowa B&R SNICKERS WORKWEAR może być zrealizowana wyłącznie w              okresie jej ważności;

 

 1. Karta Podarunkowa B&R SNICKERS WORKWEAR podlega realizacji w sklepie stacjonarnym B&R SNICKERSWORKWEAR i w sklepie internetowym na www.brsnickersworkwear.pl;

 

 1.  Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej B&R SNICKERS WORKWEAR poprzez przedstawienie jej numeru seryjnego oraz deklaruje chęć jej użycia przed dokonaniem płatności za Towary;

 

 1.  Realizacja Karty Podarunkowej B&R SNICKERS WORKWEAR poprzez przedstawienie jej numerów seryjnych w sklepie stacjonarnym B&R SNICKERS WORKWEAR oraz w sklepie internetowym www.brsnickersworkwear.pl, będzie stanowiła ważną transakcję nawet w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej B&R SNICKERS WORKWEAR w sposób nieuprawniony;

 

 1. W przypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej B&R SNICKERS WORKWEAR przekracza wartość Karty Podarunkowej B&R SNICKERS WORKWEAR, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z ceny Towarów oraz wartości środków pozostałych na Karcie Podarunkowej B&R SNICKERS WORKWEAR;

 

 1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, w przypadku, gdy cena Towarów nabywanych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej B&R SNICKERS WORKWEAR jest niższa niż wartości środków pozostałych na Karcie Podarunkowej B&R SNICKERS WORKWEAR;

 

 1. Karta Podarunkowa B&R SNICKERS WORKWEAR uprawnia Użytkownika do dokonania wielokrotnej transakcji. Środki niewykorzystane pozostają na Karcie Podarunkowej B&R SNICKERS WORKWEAR;

 

 1. W przypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej B&R SNICKERS WORKWEAR ani Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania całości lub części środków pieniężnych z Karty Podarunkowej B&R SNICKERS WORKWEAR w okresie jej ważności, w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazanych Wydawcy;

 

 1. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej B&R SNICKERS WORKWEAR w następujących przypadkach;
 2. - upływu terminu ważności Karty Podarunkowej;
 3. - uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Karty Podarunkowej;                  
 4. - uszkodzenia Karty Podarunkowej B&R SNICKERS WORKWEAR w stopniu   uniemożliwiającym zidentyfikowanie autentyczności Karty Podarunkowej.

 

                                                           § 4. ZWROT TOWARÓW

 

 1. Towary nabyte w sklepie stacjonarnym B&R SNICKERS WORKWEAR i na www.brsnickersworkwear.pl z wykorzystaniem Karty Podarunkowej B&R SNICKERS WORKWEAR nie podlegają zwrotom jedynie wymianie na inny Towar. Towary objęte promocjami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub promocjami nie podlegają zwrotom ani wymianie.

 

 1. Poza przypadkami, o których mowa w § 4., Towary nabyte w sklepie stacjonarnym B&R SNICKERS WORKWEAR i w Sklepie internetowym www.brsnickersworkwear.pl z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zamianie lub zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towarów w zakresie niezgodności towaru z umową w rozumieniu i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego(Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz 1176 z późn. Z.m.).

 

 1. W przypadku zwrotu Towaru, w sytuacji o której mowa powyżej w§ 4., Użytkownikowi zostanie wydana nowa Karta Podarunkowa B&R SNICKERS WORKWEAR o wartości odpowiadającej cenie zwróconego Towaru. Dwunastomiesięczny termin ważności nowej Karty Podarunkowej B&R SNICKERS WORKWEAR liczony będzie od dnia jej wydania.

 

                                                                       § 5.REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi B&R SNICKERS WORKWEAR, w tym z ich realizacją, będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 ( trzydziestu ) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę w siedzibie Wydawcy.

 

 1. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi B&R SNICKERS WORKWEAR mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy, wskazany w § 1.

 

 1. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika lub Nabywcy, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

 

 1. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.

 

 

                                                           § 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Kart Podarunkowych B&R SNICKERS WORKWEAR dostępny jest w sklepie stacjonarnym B&R SNICKERS WORKWEAR oraz na stronie internetowej http://brsnickersworkwear.pl/.